Vi värnar om våra kunders och hyresgästers personliga integritet. Därför är det av hög vikt för oss att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personliga uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och på ett övrigt ansvarsfullt vis. Vi har därför upprättat denna personuppgiftspolicy.

Galerie Börjeson AB är personuppgiftsansvarig och företräds av VD Karl-Henrik Johansson Munk. Om du har några frågor är du mer än välkommen att kontakt oss på info@gbfastigheter.se.

Vilken information samlar vi in och varför?

För att kunna fullgöra våra avtal gentemot kunder och hyresgäster behandlar Galerie Börjeson ett antal personuppgifter. Dessa inhämtas främst genom hyreskontrakt eller köpekontrakt, men i vissa fall kan vi även spara personuppgifter på andra vis. Till exempel kan en potentiell hyresgästs personuppgifter sparas efter mejlkorrespondens. Det är även tänkbart att våra samarbetspartners överlämnar intressenters personuppgifter till oss. Nedan följer några exempel på personuppgifter som vi vanligen behandlar. Listan ska inte ses som uttömmande:

Personnummer
Adress
Namn
Telefonnummer
E-postadress

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är främst att fullgöra våra hyresavtal och andra uppgifter som åligger en hyresvärd enligt lag. Om exempelvis en akut skada skulle uppstå i en fastighet måste vi snabbt kunna få kontakt med hyresgäster för att kunna utreda och informera om skadan.

Rättslig grund

I syfte att kunna uppfylla det som ankommer på oss enligt ingångna hyresavtal behandlar vi personuppgifter enligt ovan. I vissa fall kan personuppgifter behandlas för att det är Galerie Börjesons berättigade intresse att så sker. I andra fall är vi tvungna enligt lag att behandla personuppgifter, så som exempelvis bokföringslagen, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) och så vidare.

Om du undrar vilken rättslig grund vi har för att behandla just dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@gbfastigheter.se.

Hur länge har vi kvar dina personuppgifter?

Vi har kvar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som angivits ovan. Det kan i vissa fall endast vara nödvändigt så länge som hyresförhållandet består. För övriga kunder, t.ex. de som köper konst kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter längre för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen och åtaganden. I vissa fall kan det framgå direkt av lag hur länge vi måste behålla dina personuppgifter. Vi gallrar personuppgifter löpande allt eftersom de inte längre behövs. Vi försöker alltid hålla personuppgiftsbehandlingen till ett minimum.

Delas personuppgifterna?

Dina personuppgifter kommer inte att delas med någon tredje part i marknadsföringssyfte eller andra dylika syften. Vi kan komma att dela personuppgifter med våra externa leverantörer, t.ex. för erhållande av teknisk support.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna bestämma över dina egna personuppgifter. Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du därför följande rättigheter. Galerie Börjeson kommer att säkerställa att du kan utöva dessa.

Du har rätt att få utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera de uppgifter vi har om dig.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilka de samlades in. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du inte rätt att kräva att dessa raderas.
Du har rätt att få felaktig eller ofullständiga uppgifter som Galerie Börjeson behandlar om dig rättad.
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ett samtycke från dig eller för att fullgöra ett avtal med dig kan du ha rätt att begära att få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format. Detta kan du göra för att kunna använda uppgifterna hos ett annat företag. Denna rättighet gäller framförallt uppgifter som du själv lämnat till oss. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet
Du har alltid rätt att göra invändningar mot direktmarknadsföring och mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (d.v.s. grunden berättigat intresse). Om du t ex invänder mot direktmarknadsföring kommer Galerie Börjeson att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål.

Du har rätt att begära att Galerie Börjeson ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta.
Som registrerad har du möjlighet att inverka på vilka kontaktmedel vi ska använda för kontakten med dig. Du kan till exempel ange att du inte vill bli kontaktad via e-post eller sms. Du kan också undanbe utskick såsom exempelvis nyhetsbrev. I sådana fall behöver du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart kontakta oss och ange vilken kommunikationsform du vill att vi ska använda i vår fortsatta kontakt.

Utövandet av dina rättigheter är helt kostnadsfritt. Om en begäran att få information är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi dock rätt att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontaktuppgifter till Galerie Börjeson

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Galerie Börjeson enligt uppgifterna nedan.

info@gbfastigheter.se

Har du klagomål?

Om du skulle ha några invändningar eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen.